12:02 ICT Thứ ba, 06/12/2022
Chào mừng các bạn đến với Website tỉnh đoàn Điện Biên!

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT SITE

huy hiệu đoàn
Cập nhật thông tin mới covid-19
Khởi sự doanh nghiệp
TW Hội DNT VN
TW Hội TTT VN
VNPT

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu tỉnh Đoàn Điện Biên

LỜI NGỎ
Quý vị và các bạn thân mến !

Với mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghệ Tuấn Phong tỉnh Điện Biên và một số đơn vị xây dựng trang thông tin điện tử (website) tại địa chỉ www.tinhdoandienbien.vn
Đây được xem là một kênh thông tin, dữ liệu chính thức để đoàn viên thanh niên tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Đoàn; đồng thời là diễn đàn để đoàn viên thanh niên trao đổi, tham gia các hội thi và thực hiện các chức năng thông tin khác qua mạng.
Website Tỉnh Đoàn là môi trường điện tử tương tác, phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành, báo cáo, trao đổi, học tập, tương tác hai chiều giữa đoàn viên thanh niên, các cơ sở Đoàn, các tổ chức liên quan và Tỉnh đoàn Điện Biên.
Ban biên tập website hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu tìm hiểu và nắm bắt thông tin của các cơ sở Đoàn, ĐVTN và những cá nhân, tổ chức quan tâm đến phong trào của tuổi trẻ Điện Biên nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị và các bạn!

 I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
1. Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
a) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.
b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.
c) Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.
2. Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.
+ Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
+ Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
+ Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên, Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
+ Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN ĐIỆN BIÊN
1, Chức năng

Cơ quan Tỉnh đoàn Điện Biên là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho BCH, BTV Tỉnh đoàn hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho BCH, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh theo đường lối, chủ chương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
2. Nhiệm vụ
- Nghiên cứu, tham mưu với BCH, BTV Tỉnh đoàn về những chủ chương, giải pháp, chương trình, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Giúp BCH, BTV, Thường trực Tỉnh đoàn giải quyết các công việc hàng ngày.
- Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đoàn cấp huyện và cơ sở trong việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của TW Đoàn, BCH, BTV Tỉnh đoàn.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của BCH, BTV Tỉnh đoàn.
- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh báo cáo với BCH, BTV Tỉnh đoàn để kiến nghị, đề xuất với BCH TW Đoàn, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành liên quan về những chủ chương, chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội của tỉnh. Tham mưu giúp BCH, BTV Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chủ chương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi.
- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV Tỉnh đoàn; quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, ngân sách, tài sản và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đoàn và Cơ quan Tỉnh đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
3. Tổ chức bộ máy
- Thường trực Tỉnh Đoàn gồm: Bí thư Tỉnh đoàn là Thủ trưởng cơ quan, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn là Phó Thủ trưởng cơ quan.
- Các đơn vị chuyên môn của cơ quan Tỉnh đoàn gồm:
3.1. Ban Xây dựng Đoàn 
3.2. Ban Phong trào - Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên
3.3. Ban Thanh thiếu nhi Trường học - Thường trực Hội đồng Đội tỉnh
3.4. Văn phòng
3.5. Nhà Thiếu nhi tỉnh

- Cơ quan Tỉnh đoàn có các tổ chức như: Chi bộ cơ quan, Công đoàn, Chi Đoàn, Ban Chỉ huy quân sự, Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật.
(Hội đồng Kỷ luật và các Tổ công tác khác do Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập theo yêu cầu công việc cụ thể vào từng thời điểm).

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC THUỘC CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN
1. Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân
Thủ trưởng Cơ quan: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, là chủ tài khoản cơ quan. Chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy, TW Đoàn về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, của cơ quan Tỉnh đoàn; phân công, chỉ đạo, điều hành cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn thông qua các Trưởng ban. Thủ trưởng cơ quan là người đại diện đầu mối quan hệ công việc cao nhất với các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố và TW Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước
- Các Phó Thủ trưởng cơ quan: Giúp việc cho Thủ trưởng cơ quan, giải quyết các công việc do Thủ trưởng cơ quan ủy quyền, phân công; điều phối hoạt động của cơ quan theo chương trình công tác và điều hành hoạt động hàng ngày của cơ quan khi  Thủ trưởng cơ quan ủy quyền. Các Phó Thủ trưởng trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan về hoạt động của các Ban, lĩnh vực công tác được Thủ trưởng cơ quan phân công, phụ trách; thông báo lịch công tác hàng tháng, tuần của cá nhân theo quy định. Phó Thủ trưởng cơ quan được phân công Chủ tài khoản thứ 2 phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, Chủ tài khoản chính về các thủ tục đã ký duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật..

- Các Trưởng Ban, Chánh văn phòng, Giám đốc nhà thiếu nhi:
+ Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, các Phó Thủ trưởng cơ quan về công tác chuyên môn của Ban và Văn phòng, Nhà Thiếu nhi tại Điều 5 của Quy chế này; Thẩm định các văn bản  trước khi trình Thường trực Tỉnh đoàn duyệt ký ban hành. Chuẩn bị và đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, quý, tháng của đơn vị; phụ trách và điều hành hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh đoàn giao. Các Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Giám đốc Nhà thiếu nhi quản lý trực tiếp cán bộ của đơn vị mình, có quyền phân công nhiệm vụ cho các Phó ban, Phó Văn phòng, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi và Chuyên viên của đơn vị mình, đề xuất cử cán bộ đii công tác do yêu cầu, nhiệm vụ của Ban; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh đoàn về toàn bộ hoạt động và công tác tham mưu của đơn vị và cán bộ thuộc mình phụ trách. Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Giám đốc Nhà thiếu nhi có trách nhiệm phối hợp với nhau thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh đoàn giao nhiệm vụ. Thẩm định văn bản thuộc phạm vi mình phụ trách trước khi trình Lãnh đạo Tỉnh đoàn ký, ban hành; chịu trách nhiệm về các nội dung do mình thẩm định trước Bí thư Tỉnh đoàn, tập thể lãnh đạo Tỉnh đoàn.
- Các Phó Ban, Phó Chánh văn phòng, Phó Giám đốc nhà thiếu nhi:
+ Là người giúp việc cho Trưởng Ban, Chánh văn phòng, Giám đốc nhà thiếu nhi chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về phần việc được phân công hoặc uỷ quyền, là người chịu trách nhiệm cao nhất về các hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý khi đơn vị mình đang khuyết trưởng. Thẩm định văn bản thuộc phạm vi mình phụ trách trước khi trình lãnh đạo Tỉnh đoàn ký ban hành hoặc trình lãnh đạo đơn vị thẩm định, chịu trách nhiệm về các nội dung do mình thẩm định trước Bí thư Tỉnh đoàn, tập thể lãnh đạo Tỉnh đoàn và Trưởng đơn vị.
- Cán bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn
+ Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người lao động, cán bộ công chức được quy định tại Luật lao động, Luật Cán bộ Công chức. Thực hiện quyền công dân theo quy định của Pháp luật, được hưởng các quyền lợi theo quy định và những khoản phúc lợi của cơ quan.
+ Chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng, Ban, Đơn vị; đồng thời tham mưu, đề xuất với Trưởng, Phó Ban những công việc thuộc phạm vị được phụ trách, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng, các Phó Thủ trưởng cơ quan về các nội dung công việc khi thấy cần chỉ đạo, xử lý. Chấp hành sự phân công nhiệm vụ, công tác của Thủ trưởng cơ quan, các Phó Thủ trưởng cơ quan.
+ Cán bộ công chức, viên chức, lao động của Tỉnh Đoàn phải nắm vững Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Hội LHTN, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; hiểu rõ về các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
+ Có trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, giữ gìn kỷ luật phát ngôn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Có chính kiến, quan điểm rõ ràng, khách quan.
+ Trong khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phải phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của  Lãnh đạo Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan, của Trưởng Phó đơn vị chuyên môn; có quyền trình bày ý kiến, đề xuất giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; nếu có ý kiến khác với ý kiến của Trưởng, Phó đơn vị chuyên môn thì vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của Trưởng, Phó đơn vị chuyên môn, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Thường trực Tỉnh đoàn về ý kiến của mình.
+ Khi gia đình cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn có công việc gia đình như con bị ốm, tai nạn nặng (phải nằm viện), cán bộ phải báo cáo với Thủ trưởng Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn để Cơ quan tổ chức thăm hỏi, động viên.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế và các Quy định của Cơ quan.
+ Mặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam vào thứ 2 hàng tuần theo Hướng dẫn của BCH Trung ương Đoàn về "Một số trọng tâm triển khai Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn".
+ Nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy Điện Biên. Trong đó đặc biệt nghiêm cấm các hành vi: Nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công việc, tham gia các tệ nạn xã hội, sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn trong giờ hành chính, buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc; chơi game trong giờ làm việc, hút thuốc lá tại các điểm cấm hút thuốc lá theo quy định.
2. Chức năng, nhiệm vụ của các Ban, Hội đồng thi đua Khen thưởng - Kỷ luật
2.1. Ban Tuyên giáo
- Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các nội dung trong công tác tuyên giáo; tham mưu những chủ trương, giải pháp nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.
- Nhiệm vụ:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.
+ Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh, thiếu nhi trong toàn tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo đúng chức năng của Ban và nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan phân công. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh đoàn tham mưu thực hiện chiến lược phát triển thanh niên.
+ Tham mưu chương trình phối hợp với các đơn vị Công an, Phụ nữ, Cựu chiến binh. Duy trì các nội dung tuyên truyền trên Website của Tỉnh đoàn về nội dung do Ban phụ trách; chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh về các nội dung khi được phân công.
+ Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn phối hợp hoạt động và xây dựng báo cáo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội LHPN tỉnh; Hội CCB tỉnh; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện các nội dung khác khi trực tiếp được lãnh đạo giao nhiệm vụ. Trực tiếp phụ trách Website Tỉnh đoàn và chịu trách nhiệm các nội dung đã đăng trước Thủ trưởng Cơ quan, Trưởng Ban biên tập.
2.2. Ban Tổ chức - Kiểm tra
2.2.1. Chức năng:  Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp và tại cơ quan Tỉnh đoàn; là Thường trực của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBKT.
2.2.2 Nhiệm vụ
- Công tác Tổ chức:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.
+ Tham mưu công tác cán bộ của cơ quan Tỉnh đoàn trong đó bao gồm Nhà Thiếu nhi tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Ủy ban Kiểm tra; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên.
+ Nắm tình hình tổ chức, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh và tham mưu kịp thời cho BCH, BTV Tỉnh đoàn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.
+ Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thủ trưởng Cơ quan trong việc tập huấn, đào tạo, quy hoạch, sử dụng, thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn và cán bộ Đoàn các cấp.
+ Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn các nội dung phối hợp và báo cáo  với Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và thực hiện các nội dung khi trực tiếp được lãnh đạo giao nhiệm vụ.
+ Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến Cựu thanh niên xung phong và các đối tượng khác theo quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát:
+ Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT quy định tại Điều lệ Đoàn.
+ Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp. Hướng dẫn nghiệp vụ cho UBKT cấp huyện.
+ Thực hiện các nội dung khác khi trực tiếp được lãnh đạo giao nhiệm vụ.
2.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên
Chức năng: - Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút, quản lý, giáo dục các đối tượng thanh niên ngoài Đoàn vào tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Tập trung trong các đối tượng thanh niên đặc thù như: Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên;các nội dung chỉ đạo và phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội LHTN.
Nhiệm vụ:
+ Là cơ quan Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên, có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và định hướng chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên. Xây dựng phát triển tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở.
+ Là Thường trực Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Điện Biên, giúp Ủy ban Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Điện Biên giải quyết các công việc thường xuyên của Hội; duy trì hoạt động của Ủy ban Hội, phối hợp chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội.
+ Tham mưu triển khai Chương trình Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.
+ Tham mưu với BCH, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, khối doanh nghiệp.
+ Tham mưu, theo dõi chỉ đạo các hoạt động thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ, tôn giáo.
+ Tham mưu xây dựng báo cáo liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; các hoạt động lĩnh vực thông tin truyền thông và thực hiện các nội dung khác khi trực tiếp được lãnh đạo giao nhiệm vụ.
2.4. Ban thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị
- Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong các đối tượng thanh niên nông thôn, công nhân và thanh niên ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.
- Nhiệm vụ:
+ Tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức và chỉ đạo thực hiện chương trình Dân số- Sức khoẻ và Môi trường, khoa học công nghệ, việc làm. Tham mưu theo dõi một số dự án  do Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư thuộc nguồn vốn Trung ương.
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.
+ Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban được phân công. Tham mưu thực hiện Chương trình thanh niên thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
 + Nắm chắc số lượng, diễn biến tư tưởng của các đối tượng thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị để tham mưu các nội dung hoạt động phù hợp với các đối tượng thanh niên trên các địa bàn cụ thể.
+Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn các nội dung phối hợp hoạt động với các Sở, Ban, Ngành liên quan nhằm tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên và báo cáo với Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và thực hiện các nội dung khác khi trực tiếp được lãnh đạo giao nhiệm vụ.
2.5. Ban Thanh thiếu nhi trường học
- Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các phong trào thanh niên trường học trong toàn tỉnh.
-  Nhiệm vụ:
+ Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, hàng tháng, quý và cả năm.
+ Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo  thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong toàn tỉnh; Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.
+ Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng nhiệm vụ của Ban. Đồng thời tham mưu các nội dung phối hợp và báo cáo với Sở Giáo dục & Đào tạo; Hội Chữ thập đỏ; Hội khuyến học tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan đơn vị khác liên quan và tham mưu các nội dung l đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
+ Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường học theo phân cấp quản lý;
+ Thường trực Hội đồng đội, trực tiếp tham mưu cho Hội đồng Đội tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đội toàn tỉnh.
(Hội đồng Đội hoạt động theo Quy chế riêng về chuyên môn, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan về các nội dung, kế hoạch hoạt động lớn của Đội hàng tháng, quý, năm).
2.6.  Văn phòng Tỉnh đoàn
- Chức năng: Tổng hợp kết quả công tác, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức điều hành công việc, là trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Thẩm định các văn bản, kế hoạch triển khai dài hạn do các Ban Chuyên môn soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký ban hành; quản lý cơ sở vật chất, ngân sách, tài sản và công tác Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật  trong hệ thống của Đoàn và cơ quan Tỉnh đoàn. Là thường trực của Hội đồng thi đua Khen thưởng - Kỷ luật Tỉnh đoàn.
- Nhiệm vụ:
+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thủ trưởng Cơ quan Tỉnh đoàn theo dõi việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Cơ quan Tỉnh đoàn.
+ Tổng hợp các thông tin báo cáo của cơ sở và hoạt động của cơ quan Tỉnh đoàn; xây dựng báo cáo, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cơ quan Tỉnh đoàn hàng tháng, quý, năm và trong cả nhiệm kỳ.
+ Tổng hợp, thông báo chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm các văn bản quan trọng khác của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh đoàn.
+ Tham mưu, phân công cán bộ cơ quan trực ngày nghỉ, lễ, tết; phân công các Ban trực ban hàng tuần.
+ Theo dõi, tổ chức thực hiện công tác thi đua Khen thưởng - Kỷ luật trong hệ thống của Đoàn và cơ quan Tỉnh đoàn.
+ Quản lý và đảm bảo các điều kiện vật chất như: Kinh phí, phương tiện làm việc, chế độ chính sách … phục vụ cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Tỉnh đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh. Tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng tháng của Tỉnh đoàn trước ngày 25 hàng tháng.
+ Tham mưu xử lý và lưu trữ các loại tài liệu liên quan tới hoạt động của cơ quan Tỉnh đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu triển khai chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên.
2.7. Nhà Thiếu nhi tỉnh
- Chức năng: Tập hợp, đào tạo Đội viên, thiếu nhi có năng khiếu thông qua việc tổ chức các hoạt động. Tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi. Nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn và bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và khả năng sáng tạo cho thiếu nhi. Phát triển năng khiếu tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Nhiệm vụ:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị hàng tuần, tháng, quý và cả năm.
+ Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Định kỳ, hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính với Thường trực Tỉnh Đoàn và các cơ quan theo quy định.
+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí bổ ích và các hoạt động xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho thiếu nhi.
+ Tổ chức các lớp, tổ, nhóm, đội để học tập và thực hành chuyên môn có tính giáo dục, khoa học kỹ thuật, thẩm mỹ, rèn luyện sức khoẻ, thể thao, các hoạt động xã hội, nghi thức Đội để bồi dưỡng, phát huy sở trường, năng khiếu và đào tạo những cán bộ cho phong trào của Đội.
+ Tổ chức nghiên cứu, tổng kết các mô hình, phương pháp hoạt động Đội ở ngoài nhà trường, mở các lớp bồi dưỡng bằng nhiều hình thức .
+ Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trong việc hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ hoạt động của Nhà thiếu nhi, các Câu lạc bộ thiếu nhi, điểm vui chơi giải trí, tập huấn cán bộ Đội.
+ Chỉ đạo cán bộ của đơn vị để tổ chức thiết kế và tham gia một số chương trình nghệ thuật của Tỉnh đoàn do Thường trực Tỉnh Đoàn phân công.
(Trên cơ sở quy chế này, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi ban hành quy chế hoạt động cụ thể riêng).
2.8. Hội Đồng đội tỉnh
- Hội đồng Đội hoạt động theo quy chế riêng về chuyên môn, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng Đội có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng Cơ quan về các nội dung, kế hoạch hoạt động lớn của Đội hàng tháng, quý, năm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mư, triển khai công tác Đội. Trực tiếp quản lý quỹ Đội.
2.9. Ủy ban Kiểm tra
- Hoạt động theo quy chế của UBKT về chuyên môn. Chủ động xây dựng kế hoạch của UBKT theo chỉ đạo UBKT Trung ương, tham mưu công tác kiểm tra giúp BTV Tỉnh đoàn và có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng cơ quan về các nội dung, hạt động lớn trước khi ban hành.

3. Quyền hạn của các đơn vị chuyên môn
- Tham gia vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan.
- Chủ động liên hệ với các ngành để tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ được phân công.
- Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung, chương trình công tác trong phạm vi Ban phụ trách.
- Đề nghị Thủ trưởng Cơ quan xem xét, trang bị, cung cấp những điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Tham gia đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức.
- Văn phòng được Thường trực Tỉnh đoàn uỷ quyền yêu cầu các Ban, đơn vị, các huyện, thị,  thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cán bộ cơ quan thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định, chế độ quản lý tài liệu, tài sản và các chế độ khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Văn phòng. Văn phòng được sử dụng con dấu của Ban chấp hành Tỉnh đoàn ký một số văn bản như Thông báo kết luận công tác của Ban Thường vụ, trả lời ý kiến của đoàn viên, thanh niên, trả lới báo chí và một số nội dung khác khi được giao nhiệm vụ. Tất cả các nội dung trước khi sử dụng con dấu của Ban Chấp hành ký phát hành phải được ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh đoàn.
- Nhà Thiếu nhi có quyền sử dụng và quản lý các trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho hoạt động của đơn vị đúng quy định. 

 

 
 
 

TIN TIÊU ĐIỂM

app đoàn thanh niên
Xây dựng Đảng
Tuổi trẻ Việt Nam Tiên phong- Bản lĩnh - Đoàn kết
TW Đoàn
TW Hội LHTN VN
Truyền hình thanh niên Điện Biên
Hệ thống văn bản
Tuổi trẻ và pháp luật
Tuổi trẻ với khoa học công nghệ

VIDEO

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 236

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5492

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5183126